Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

atl

  1. L

    Help Information ANTI-TERRORISM LAW

    Magandang hapon sa lahat, alam natin na nagkaroon na ng bisa ang ATL simula kahapon kaya meron akong infographic na is-share sa inyo para malaman ni'yo ang mga karapatang pantao niyo kung sakaling aarestuhin kayo. (c) esquiremag.ph
Top