Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

cooking

  1. zxc321

    Share Information Tips sa pagluluto ng ulam.

    1. Gamitin ang kutsara sa pagbabalat ng luya. 2. Kapag nagkulangan ng tubig ang bigas. Magbuhos ng mga isang baso tubig at maglagay ng maliit na tasa o bowl na may tubig at ipatong sa taas ng kanin. Yes sa loob ng kaldero at takpan. Magiging oantay pantay luto. 3. Kapag nagkulangan sa lasa ang...
Top