Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

dns

  1. N

    Sa mga subscribers ng Sky Broadband, need ko tulong niyo

    Hello sa inyo! May problema ako sa router ng Sky, hindi na kasi ako makapag-set ng custom DNS. Gusto ko mapabilis yung internet dahil ang bagal ng DNS server nila, papalitan ko sana ng CloudFlare, or Quad9. Skyworth yung router namin Salamat sa makakatulong!
Top