Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

friendzone

  1. zepiroth24

    Help Trick pano maka alis ng friendzone (proven and tested)

    sigurado ako madami na na friendzone dito pero alam niyo ba na posibleng makatakas neto kelangan mo lang baguhin mga pamamaraan mo na di niya nagustuhan una sa lahat wag ka maging needy kasi aminin natin siguro pag di nasayo attention niya para kang batang nagtatampo isa yun sa mga iiwasan mo...
Top