Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

jokes

  1. akosipao00

    Share Free Trending Information PANG "MY DAY" MONG KALOKOHAN

    Guys share your kalokohan posts here yung mga tipong pang MY DAY niyo sa fb para magamit ko din hahahaha! ie. "ANSARAP SANA MATULOG, KASO NAISIP KO BIGLA.... MAS MASARAP PALA AKO" "HINDI KA MALAS, KINULANG KA LANG SA SWERTE" HAHAHAHA!
  2. P

    Share May matawa kaya

    Guard: Bakit ka tumae dyan? Pulubi: Hindi ahh! Guard: Kita ko nasa dyaryo! Pulubi: Bilis ah, katatae ko lang nasa balita na agad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Doctor: Anong gagawin mo pag...
Top