Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

kagat

  1. ghostyghost

    Help Asong puro kagat at ngatngat

    Hello, may aso po ako, beagle ang breed mag 2 yrs old na po, bigla na po syang nagkakagat ng upuan, tsinelas, kelan lang yung electric fan at radyo pinunterya. Sya lang magisang aso at di namin nilalabas kasi house dog po. Bakit po ganoon? Di naman sya ganun dati. Salamat.
Top