Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

linkinpark

  1. ghostyghost

    Share LINKIN PARK

    Halos mula pagkabata, Linkin Park na tugtugan sa bahay kaya ito kinalakihan ko. Pangarap kong maka attend sa concert nito nung nagaaral pa ako kaso nung 3rd yr college ako, nagsuicide sya, sayang kung kelan ilang taon nalang, makakawork at makakanood na sana ako sa upcoming concerts! Sobrang...
Top