Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

mang inasal

  1. F

    San kayo kakain pagtapos netong COVID19

    Ako, syempre sa Mang Inasal, miss na miss ko na talaga yung napaka juicy na manok at unli rice na nilalagyan ko pa ng sandamakmak na chicken oil. Kahit anong diet ko nasisira tuwing napapadpad ako dito e, sabayan mo naman ng kanilang mainit na sabaw, nako mapaparami ka talaga ng kain.
Top