Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

motorcycle

  1. xcross

    Information Full Shifter BAWAL ba?

    Hello guys. Planning to buy Full Shifter para sa motor ko. Gusto ko lang po malaman kung bawal ba ito at hindi ba nagkakaproblema sa renew ng rehistro ? share your kaalaman para dito mga lods para sa mga newbie na kagaya ko. Salamat po!
  2. Z

    Information sino dito naka Rouser 180?? pasok dito..

    pagusapan natin lahat tungkol sa Rouser 180 natin.. Parts, Mods, Repairs.. Share share lang tayo ng mga nalalaman natin..
Top