Milenyals Forum

Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

vrmmorpg

  1. SneakySneaky

    Vrmmorpg LN

    List ng mga nabasa ko na vrmmorpg na LN. Any recommendation? The Legendary Moonlight Sculptor(Ongoing) War God Weed! Kakatawa yung MC dito sa mga pinag gagawa niya. Magaling mag exploit ng mga tao MC at siya yung best player sa isang laro nilaro niya dati bago siya lumipat sa Royal Road na kung...
Top